Privacy Statement (Nederlands)


Wij respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Persoonsgegevens die door u worden verstrekt behandelt HBK vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website.

Wij verwerken in beginsel alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, burgerservicenummer en alle overige financieel relevante informatie.

 
Doel

Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten;
  • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het bieden van onze digitale accountomgeving en de beveiliging daarvan.


Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor expliciet uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken dan wel zo lang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Ten behoeve van onze dienstverlening  werken wij samen met derden. Indien noodzakelijk hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat (ook) zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Gegevens over bezoek- en klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het browsertype. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseert HBK de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.


Cookies

Het is mogelijk dat onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies of web beacons, zodat samengestelde gegevens kunnen worden verzameld. Het doel daarvan is enkel om de navigatie naar de website te optimaliseren. Het is mogelijk dat cookies of web beacons worden gebruikt om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van onderwerpen als IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt enkel gebruikt om het bezoekgedrag te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. De cookies noch de web beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via uw browserinstellingen.


Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van de computer, het browsertype en cookies – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun dienstverlening te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. HBK is niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. HBK raadt u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Wijzigingen

HBK houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. 

Privacy Statement (English)

We respect the privacy of everyone who visits our website. Personal data that you provide is treated in accordance with the HBK code of confidentiality. This privacy statements explains how we treat your personal data: which pieces of personal data we collect and use, and the purpose for which we use them. We advise you to read this statement carefully.

Personal data

As a visitor to this website, you do not have to enter any personal information to be able to make use of this website.

In principle, we process personal data only because you are making use of our services and/or because you are supplying us with them yourself. In processing personal data, we comply with the requirements stipulated in data protection laws.

Depending on the services and functions you use, we can process the following personal data:

Name and address details, contact details, salary details, company details, VAT number, social security number, and any other financially relevant information.

 
Purposes for processing data

We can process this data for one or more of the following purposes:

  • to implement an agreement that we have made with you
  • to contact you if you have requested this
  • to offer you our digital account environment and the security it provides


Your personal data will not be used for any purposes other than the ones for which you provided us with this data unless we have explicitly received your permission for this or if this is required or permitted according to legal provisions and/or quality rules.

Retention period

We will retain your personal data no longer than is necessary for satisfying the purposes stated in this privacy statement or for as long as legally required to do so.

Confidentiality & disclosure to third parties

We treat your personal data with great care. We will not disclose the personal data we have collected to third parties for their use in direct marketing. We will release your personal data to other companies or agencies (such as the Tax Authority) only when this is necessary for implementing the agreement, after receiving your permission for this, or if we are legally required to do so. 

We work with third parties for the purpose of providing our services. If necessary, we have entered into a processor’s agreement with these third parties in order to ensure that they will also treat your data with care.

Data about visitor and click behaviour

The website keeps track of general visitor data such as your computer’s IP address and browser type. This data is used solely for statistical analyses of visitor and click behaviour at the website so that HBK can optimise how the website operates. This data is made anonymous whenever possible.


Cookies

It is possible that our service providers could make use of cookies or web beacons for the purpose of gathering aggregate data. Their purpose in doing so is limited solely to optimising navigation to the website. It is possible for cookies or web beacons to be used to locate information and to identify certain user categories as based on IP address, domain, browser type and visited pages. This information is used solely to analyse visitor behaviour and to guarantee that our website is functioning as a usable and effective source of information. Neither the cookies nor the web beacons collect any personal data such as your name or e-mail address. If you wish, you can block the use of cookies in your browser settings.


Google Analytics

Our website makes use of Google Analytics to keep track of how users use the website. The information obtained in this way - including the computer’s IP address and browser type and cookies - is transferred to Google and retained on servers by Google. Google uses this information to keep track of how our website is used, to provide us with reports about the website, and to be able to provide its advertisers with information about the effectiveness of their provision of services. Google can supply third parties with this information if Google is legally required to do so or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. We have no influence over this.


Hyperlinks

Our website contains hyperlinks to websites of third parties including social networks such as Facebook, Twitter and LinkedIn. HBK is not responsible for the privacy protection at these websites. HBK recommends that you always read the privacy statement of such a website (which can be revised often) before providing your personal data.

Revisions

HBK retains the right to introduce revisions into this privacy statement at any time in accordance with the prevailing legislation and regulations.